Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarde

 1. Bodytransforma verplicht zich tot het leveren van de afgesproken diensten op een deskundige en zorgvuldige wijze en met inachtneming van de geldende wettelijke voorschriften.
 2. De klant verplicht zich om alle relevante informatie over zijn/haar gezondheidstoestand en medische achtergrond te verstrekken, waarbij Bodytransforma te allen tijde het recht heeft om de dienstverlening te weigeren indien de gezondheidstoestand van de klant de behandeling in de weg staat.
 3. De klant verklaart zich akkoord met de tarieven en betalingsvoorwaarden die gelden voor de door Bodytransforma geleverde diensten en zal de verschuldigde bedragen op tijd voldoen.
 4. Annulering of wijziging van een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden, bij gebreke waarvan Bodytransforma gerechtigd is om de volledige kosten van de afgesproken behandeling in rekening te brengen.
 5. Bodytransforma behoudt zich het recht voor om afspraken te annuleren of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid of andere vormen van overmacht.
 6. Bodytransforma verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die tijdens de dienstverlening ter kennis is gekomen, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking bestaat.
 7. Klachten over de dienstverlening van Bodytransforma dienen binnen 48 uur na de behandeling schriftelijk te worden ingediend. Bodytransforma zal zich inspannen om de klacht naar tevredenheid op te lossen.
 8. Op alle overeenkomsten tussen Bodytransforma en de klant is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen is de rechtbank in de vestigingsplaats van Bodytransforma bevoegd om deze te beslechten

Restitutie 

 1. Definities
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • “Klant”: de natuurlijke of rechtspersoon die een behandeling heeft geboekt bij de verkoper;
 • “Behandeling”: de specifieke behandeling of dienst die door de verkoper wordt aangeboden, zoals bodycontouring, anti-cellulite behandeling, after-lipo behandeling en alle andere beauty pakketen 
 • “Verkoper”: de natuurlijke of rechtspersoon die de behandeling aan de klant aanbiedt.
 1. Restitutiebeleid
 2. 2.1. De klant heeft geen recht op restitutie van de geboekte behandeling, tenzij er sprake is van een gegrond reden.
 3. 2.2. Een gegrond reden voor restitutie kan bijvoorbeeld zijn:
 • De klant heeft een medische aandoening of allergie die de behandeling onmogelijk maakt;
 • De klant heeft een noodgeval of onvoorziene omstandigheden waardoor de behandeling niet kan plaatsvinden;
 • De klant heeft per ongeluk meerdere boekingen gemaakt voor dezelfde behandeling en wenst er slechts één te behouden.
 1. Procedure voor restitutie
 2. 3.1. Indien de klant van mening is dat er sprake is van een gegrond reden voor restitutie, dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de verkoper en de situatie uit te leggen.
 3. 3.2. De verkoper zal de klacht van de klant onderzoeken en beoordelen of er sprake is van een gegrond reden voor restitutie.
 4. 3.3. Indien de verkoper akkoord gaat met restitutie, zal het betaalde bedrag voor de geboekte behandeling binnen een redelijke termijn worden terugbetaald aan de klant.
 5. Uitsluiting restitutie
 6. 4.1. Restitutie is uitgesloten in de volgende gevallen:
 • De klant annuleert de behandeling om persoonlijke redenen, zonder een gegrond reden zoals hierboven vermeld;
 • De klant verschijnt niet op de afgesproken tijd voor de behandeling zonder tijdige annulering;
 • De klant heeft de behandeling reeds ondergaan en is niet tevreden met het resultaat, tenzij anders overeengekomen met de verkoper.
 1. Overige bepalingen
 2. 5.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de klant en de verkoper met betrekking tot geboekte behandelingen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
 3. 5.2. De verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn op nieuwe boekingen na de datum van wijziging.
 4. 5.3. Op deze algemene voorwaarden is het recht van het land waarin de verkoper is gevestigd van toepassing. Geschillen tussen de klant en de verkoper zullen worden voorgelegd aan de bevoegde re chtbank van de vestigingsplaats van de verkoper.
 5. 5.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een bevoegde rechter, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 6. 5.5. De klant verklaart dat hij/zij volledig op de hoogte is van de inhoud van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord gaat door het boeken van een behandeling bij de verkoper.
 7. 5.6. De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of letsel als gevolg van de behandeling, tenzij dit het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de verkoper.
 8. 5.7. De klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate en volledige informatie aan de verkoper met betrekking tot zijn/haar medische geschiedenis, allergieën, en andere relevante informatie die van invloed kan zijn op de behandeling.
 9. 5.8. De verkoper behoudt zich het recht voor om een geboekte behandeling te annuleren of te wijzigen in geval van overmacht, zoals natuurrampen, brand, technische storingen, of andere onvoorziene omstandigheden.
 10. 5.9. Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en de verkoper met betrekking tot de geboekte behandeling en vervangen alle eerdere afspraken of overeenkomsten, zowel schriftelijk als mondeling, tussen de klant en de verkoper.
 11. Door het boeken van een behandeling bij de verkoper gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

BodyTransforma

Behandelingen

Prijzen

Over Ons

Contact

Algemene Voorwaarden

Contact

KvK: 85729248 

whatsapp +31 (0) 6 38610275

Info@bodytransforma.nl

Copyright © 2024 | BodyTransforma | Alle rechten voorbehouden